Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 Các yếu tố tự sự miêu tả trong văn bản biểu cảm (2)

f51906cfc99342d673b5dc1f8ef503b1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-22 08:37:52 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 352 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Các miêu trong văn bi mể Ki tra bài cũ:ểH/ Trong ch ng trình Ng Văn 6, các ươ ớem đã đc các th lo văn nào? ượ ả­ Văn miêu là lo văn nh giúp ng đc hình dung ườ ọra đc nh ng đc đi m, tính ch t, ượ ậs vi con ng i, phong nh,... làm cho nh ng cái đó ườ ữnh hi lên tr ng đc.ư ướ ườ là ph ng th chu vi c, vi ươ ệnày đn vi kia cu cùng thành thúc. ếT giúp ng ta gi thích vi c, tìm hi con ng i, ườ ườnêu bày thái khen chê.ấ ộ­ Bi là văn vi ra nh bi đt tình m, ảc xúc, đánh giá con ng đi th gi xung ườ ớquanh và khêu lòng đng ng đc.ợ ườ ọThø ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2016M«n: ng÷ v¨n 7tiÕt 44 bµi 11C¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ trong v¨n biÓu c¶mI. và miêu trong văn bi ểc m:ả1. Bài ca nhà tranh gió thu phá:ịTháng tám, thu cao, gió thét già Cu ba tranh nhà ta ớTranh bay sang sông kh ờM nh cao treo tót ng ng xa ừM nh th quay vào ng sa.ả ươ ch th Bài ca nhà tranh gió thu phá. (Kh ng ng ch)ươ ịTr con thôn nam khinh ta già không c, ứN nhè tr xô gi t, ướ ướ ậC tranh đi tu vào lũy tre ốMôi khô mi ng cháy gào ch ng đc, ượQuay ch ng lòng c! ứGiây lát, gió ng, mây ựTr thu đêm đen đc. ặM lâu năm nh t, ắCon đp lót nát ạĐu gi ng, nhà ch ng ch đâu ườ ừDày a, a, ch ng ứT tr lo ít ng nghê ủĐêm dài át sao cho trót ước đc nhà ng muôn ngàn gian Ướ ượ ộChe kh thiên sĩ nghèo đu hân hoan, ềGió ch ng núng, ng vàng nh th ch bàn ạThan ôi! Bao gi nhà ng ng ng tr t, ướ ắRiêng ta nát, ch ch rét cũng đc! ượ +T câu đuự ầT bi m.ự ả6 câu trên: miêu ảBi tr ti p, th ểhi tình cao th ng, ượv tha, sàng thân vì ảng khác.ườ Miêu câu sau.ả Có vai trò nh chung.ạ ả2 câu sau: bi cam ch thân ịph nghèo kh .ậ ổ­ Đo 1: +2 câu đu: +3 câu sau: Miêu Có vai trò nh chung.ạ ả­ Đo 2: bi m.ạ ả­ Đo 3: câu trên: miêu tạ câu sau: bi ả=> cam ch thân ph nghèo kh .ự ổ­ Đo 4: Bi tr ti p, th hi ệtình cao th ng, tha, sàng ượ ảthân vì ng khác.ườI. và miêu trong văn bi ểc m:ả1. Bài ca nhà tranh gió thu phá:ị=> Các và miêu có vai ảtrò là ph ng ti tác gi ươ ộc xúc và khát ng.ả ọI. và miêu trong văn bi m:ự ả1. Bài ca nhà tranh gió thu phá:ị2­ Đo văn Duy Khán:ạ ủNh ng ngón chân khum khum, lúc nào cũng nh bám ưvào đt kh tr ngã. Ng ta nói “đy là bàn chân ”. Gan ườ ảbàn chân bao gi cũng xám và bao gi cũng khuy ộmi ng, không đy đn nh gan bàn chân ng khác. Mu bàn chân ườm tr ng, bong ra ng bãi, có m. Đêm nào cũng ốngâm nóng hoà mu i, gãi gãi vào đôi gu c. ướ ộKhi ng rên, rên vì đau mình, nh ng cũng rên vì nh chân, tê ượth không tài nào xoa bóp kh i.ấ ỏB đi chân đt. đi ngang đông tây đâu đâu con không ọhi u. Con ch th ngày nào cũng ngâm chân xu ng c, xu ng ướ ốbùn câu quăng. đi khi ng còn đm ng cây ng ươ ọc Khi cũng là lúc cây đm ng đêm. Cái thúng câu bao ươl chà đi xát ng thuy n. Cái ng câu nh mòn, cái câu ầbóng tay m…Con ch bi cái hòm ngh tóc mùi ầmáy tra tông­đ, cái gh bao thay i, nó theo đi xa m.ơ ắB i! ch làm sao đc lành đôi bàn chân y: đôi bàn ượ ấchân ng dãi ng đã thành nh.ầ ươ Nh ng ngón chân khum khum, lúc nào cũng nh bám ưvào đt kh tr ngã. Ng ta nói “đy là bàn chân ”. Gan ườ ảbàn chân bao gi cũng xám và bao gi cũng khuy ộmi ng, không đy đn nh gan bàn chân ng khác. Mu bàn chân ườm tr ng, bong ra ng bãi, có m. Đêm nào cũng ốngâm nóng hoà mu i, gãi gãi vào đôi gu c. ướ ộKhi ng rên, rên vì đau mình, nh ng cũng rên vì nh chân, tê ượth không tài nào xoa bóp kh i.ấ ỏB đi chân đt. đi ngang đông tây đâu đâu con không ọhi u. Con ch th ngày nào cũng ngâm chân xu ng c, xu ng ướ ốbùn câu quăng. đi khi ng còn đm ng cây ng ươ ọc Khi cũng là lúc cây đm ng đêm. Cái ươ thúng câu bao chà đi xát ng thuy nắ Cái ng câu nh mòn, cái câu ầbóng tay m…Con ch bi cái hòm ngh tóc mùi ầmáy tra tông­đ, cái gh bao thay i, nó theo đi xa m.ơ ắB i! ch làm sao đc lành đôi bàn chân y: đôi bàn ượ ấchân ng dãi ng đã thành nh.ầ ươ I. và miêu trong văn bi ểc m:ả1. Bài ca nhà tranh gió thu phá:ị2­ Đo văn Duy Khán:ạ ủ­ ngâm chân mu i, ướ ốđi khuya.ớ ề­ Miêu Bàn chân bả ố­ Bi m: Th ng cu đi ươ ảlam lũ bủ