Bài 11. Bản vẽ xây dựng

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 16:18:21 || Kiểu file: PPT

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Công ngh 12ệCông ngh 12ệTi 10ế ốTi 10ế ốBài 11Bài 11. TH HÀNH ẮTH HÀNH ẮM CH NGU CH NH ƯM CH NGU CH NH ƯC UẦC UẦ CÓ BI ÁP NGU VÀ ỒCÓ BI ÁP NGU VÀ ỒT CỤ ỌT CỤ ỌGiáo viên: TR TI NAMẦ ẾGiáo viên: TR TI NAMẦ ẾTr ng THPT Chuyên QBườTr ng THPT Chuyên QBườBài 11. TH HÀNH CH ẠBài 11. TH HÀNH CH ẠNGU CH NH UCÓ BI ÁP ẾNGU CH NH UCÓ BI ÁP ẾNGU VÀ CỒ ỌNGU VÀ CỒ ỌI.I.CHU BẨ ỊCHU BẨ Ị-Đ ng năng: chi c.ồ ếĐ ng năng: chi c.ồ ế-Bo ch th 01 chi cạ ếBo ch th 01 chi cạ ế-Kìm, p, dao dây.ẹ ọKìm, p, dao dây.ẹ ọ- Hai mét dây thông tin lõi ch ạHai mét dây thông tin lõi ch ạđi n. ệđi n. ệ- hoá 1000, đi áp nh là 25 V: 01 ứT hoá 1000, đi áp nh là 25 V: 01 ứchi cếchi cế- 04 đi ti lo Aố ạ04 đi ti lo Aố ạ- Bi áp ngu 220/4Vế ồBi áp ngu 220/4Vế ồ- 01 máy thu thanh bán ch ngu V: ồ01 máy thu thanh bán ch ngu V: ồ01 chi cế01 chi cếII. DUNG VÀ QUI TRÌNH TH ỰII. DUNG VÀ QUI TRÌNH TH ỰHÀNHHÀNH•B 1. ướ Ki tra lo t, và phân bi ệđ đi ti tượ ặH ng sinh cách dùng ng ướ ạnăng đo đi tr thang đo x100 sau đó ởki tra và xác đinh các các đi tể ốW•B 2. ướ trí các linh ki lên bo ch ạth theo nguyên lí hình 9-1ử nguyên lí:ơ ồU Ut¶i Rt¶i-Giáo viên gi thi bo ch th ửGiáo viên gi thi bo ch th ửh ng sinh trí các linh kiên trên ướ ốh ng sinh trí các linh kiên trên ướ ốbo ch th theo nguyên lí trên.ạ ồbo ch th theo nguyên lí trên.ạ ồ-Ki tra ch ráp ng nhóm, sau ừKi tra ch ráp ng nhóm, sau ừđó cho đóng đi n.ệđó cho đóng đi n.ệ•B 3.ướ sinh đóng đi và đo đi áp ệchi ra khi có và khi không có ụl c, ọghi qu vào báo cáo th hành theo ựm u. ẫD vào qu thu ảđ c, sao khi có ượ ụl c, máy thu nghe t, ốcòn khi không có ọmáy thu thanh nghe ạth ti ng ù?ấ ếVì là hoá có đi ệdung n, ngu ồchi xu ng t. Dung kháng ấXC càng nh khi càng cao. ỏDo đó, các ph sóng có ợt 50 Hz ho 100 Hz ềb thoát xu ng t, đi áp ệm chi ng ph ng ẳnên không có ti ng máy ởthu