Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11.3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thấp; của các nốt nhạc “đồ và rê”; của các nốt nhạc “đồ và đố".

Hướng dẫn giải

- Tần số dao động của âm cao lớn hơn tần số dao động của âm thấp

- Tần số dao động của âm "đồ" nhỏ hơn tần số dao động của âm "rê".

- Tần số dao động của âm "đồ" nhỏ hơn tần số dao động của âm "đố".

Các câu hỏi cùng bài học