Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10 (SGK trang 28)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hai vectơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau

b) Vectơ \(\overrightarrow{a}\ne0\) cùng phương với vectơ \(\overrightarrow{i}\) nếu \(\overrightarrow{a}\) có hoành độ bằng 0

c) Vectơ \(\overrightarrow{a}\) có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vectơ \(\overrightarrow{j}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 10 trang 28 sgk Hình học 10 | Để học tốt Toán 10

Các câu hỏi cùng bài học