Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10 (Sgk tập 2 - trang 12)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng ?

a) \(3x-6+x=9-x\)

\(\Leftrightarrow3x+x-x=9-6\)

\(\Leftrightarrow3x=3\)

\(\Leftrightarrow x=1\)

b) \(2t-3+5t=4t+12\)

\(\Leftrightarrow2t+5t-4t=12-3\)

\(\Leftrightarrow3t=9\)

\(\Leftrightarrow t=3\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

a) 3x -11 = 0 <=> 3x = 11 <=> x = 113113

<=> x ≈ 3, 67

Nghiệm gần đúng là x = 3,67.

b) 12 + 7x = 0 <=> 7x = -12 <=> x = −127−127

<=> x ≈ -1,71

Nghiệm gần đúng là x = -1,71.

c) 10 - 4x = 2x - 3 <=> -4x - 2x = -3 - 10

<=> -6x = -13 <=> x = 136136 <=> x ≈ 2,17

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

Các câu hỏi cùng bài học