Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)

94e955858218800508c508a25b54ad25
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-20 06:51:00 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨỂ :? Đc thu lòng bài ộ? Đc thu lòng bài ộ“B đn ch nhà”ạ ơ“B đn ch nhà”ạ Nguy Khuy n?ủ ếc Nguy Khuy n?ủ Nêu dung và ộ? Nêu dung và ộngh thu bài ủngh thu bài ủthơthơVăn nả NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNHẢ Tĩnh )ạ Lý chạLí ch (701 762)ạ Chân dung Lí chạM Lý ch Thanh n, huy Đng Độ ươ ồV ng Nguy Hoài Vi nọ ễ(Tr ng Linh)ươ ửH th ng sinh minh nguy tả ượ ệThiên nhai ng th thìộ ửTình nhân oán dao dạCánh ch kh ng tị ươ ưDi chúc lân quang mãnệPhi giác tiộB kham doanh th ngấ ặHoàn ng giai .ẩ ỳNg Trăng Nh Ng Xaắ ườ(Nguy ng)ễ ổV ng trăng bi kh i, ơCùng chung lúc góc tr soi ờchung. Đêm xa ai đó mong, ầThâu canh ai nh mòng nh ai? ớT đèn yêu bóng nga soi, ắKhoác lên chi áo đm mùi ng ượ ươpha. Khôn đem ánh sáng cho mà, Ng đi trong ng là nhau.ủ ặD Túc Tạ (Lý ch)ạNguy lâu cao bách xíchTh kh trích tinh th nủ ầB cao thanh ngấ ữKh ng kinh thiên th ng ượnhân.Đêm chùa trên núiở(Ði Luy Hoa)ệ ếL cao dù trăm th c,ầ ướTay hái đc trăng sao.ượKhông dám to ti ng,ờ ếKinh đng đn tr caoộ .Hoàng Lâu ngạ ốM nh Nhiên Chi Qu ng Lăngạ ả(Lý ch)ạC nhân tây Hoàng lâu,ố ạYên hoa tam nguy ng Châu. ươCô phàm vi nh bích không n,ễ ậDuy ki Tr ng Giang thiên tu lâu.ế ườ ếT Hoàng c, ti ễM nh Nhiên đi Qu ng Lăngạ ả(Ngô )ấ ốB lên đng,ạ ườGi mùa hoa khói Châu ng xuôi ươdòng.Bóng bu đã khu không,ồ ầTrông theo ch th dòng sông bên tr i.ỉ