Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10.5 Trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 24,8 gam hỗn hợp gồm Na2C03 và Na2S04 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. Hãy tính a, b.

Hướng dẫn giải

Kết tủa thu được gồm BaC03, BaS04

Khí thoát ra là khí CO2.

Chất rắn còn lại không tan là BaS04.

Theo các phương trình hoá học \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{BaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = {{2,24} \over {22,4}} = 0,1(mol)\)

Vậy \({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1 \times 106 = 10,6(gam) \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 24,8 - 10,6 = 14,2(gam)\)

\( \to {n_{N{a_2}S{O_4}}} = {{14,2} \over {142}} = 0,1(mol) \to {m_{BaC{O_3}}} = 0,1.197 = 19,7(gam)\)

\({m_{BaS{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3(gam) = b\)

\( \to a = 19,7 + 23,3 = 43,0(gam)\)

Các câu hỏi cùng bài học