Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10.4 Trang 13 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2C03 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).

a)  Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

b)  Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

c)   Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

Hướng dẫn giải

\(N{a_2}C{O_3}\,\,\,\, + \,\,\,\,2HCl\,\,\,\, \to \,\,\,\,2NaCl\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,{H_2}O\,\,\,\, + \,\,\,\,C{O_2}\)

1 mol                    2 mol                2 mol                   1 mol           1 mol 

?mol                     ?mol                  ? mol                                      0,02 mol

\({n_{khí}} = {n_{C{O_2}}} = {{0,448} \over {22,4}} = 0,02(mol);{n_{HCl}} = {{0,02.2} \over 1} = 0,04(mol)\)

a) \({C_M} = {n \over V} = {{0,04} \over {0,02}} = 2(M)\)

b) \({n_{NaCl}} = {{0,02.2} \over 1} = 0,04(mol) \to {m_{NaCl}} = n.M = 0,04.58,5 = 2,34(g)\)

c) \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {{0,02.1} \over 1} = 0,02(mol) \to {m_{N{a_2}C{O_3}}} = n.M = 0,02.106 = 2,12(g)\)

\(\% {m_{N{a_2}C{O_3}}} = {{2,12} \over 5}.100 = 42,4\% \)

\(\% {m_{NaCl}} = 100\%  - 42,4\%  = 57,6\% \)

Các câu hỏi cùng bài học