Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10.14 trang 37 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi treo một vật khối lượng m1 vào lực kế thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế là ∆l1 = 3cm. Nếu lần lượt treo vào lực kế các vật có khôi lượng m2 = 2m1, \({m_3} = {1 \over 3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo lực kế sẽ lần lượt là:

A. ∆l= 1,5cm; ∆l3  = 9cm                    

B. ∆l= 6cm; ∆l= 1cm

C. ∆l= 2cm; \(\Delta {l_3} = {1 \over 3}cm\)                 

D. \(\Delta {l_2} = {1 \over 3}cm\); ∆l= 2cm

Hướng dẫn giải

Chọn B Ta có:

Nếu m2­ = 2m1 thì độ dài thêm ra của lò xo ∆l2 = 2∆l1 = 2.3 = 6cm

Nếu \({m_3} = {1 \over 3}{m_1}\) thì độ dài thêm ra của lò xo là \(\Delta {l_3} = {1 \over 3}\Delta {l_1} = {1 \over 3}.3 = 1cm\)

Các câu hỏi cùng bài học