Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 10.12 trang 36 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải.
 

1. Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết

a) phải dùng cân tiểu li.

2. Về thực chất, khi cân một vật là

b) ta chỉ biết giá trị gần đúng của khôi lượng đó

3. Muốn biết khối lượng của một cái nhẫn vàng với độ chính xác cao thì

c) khối lượng của vật đó.

4. Khi dùng "cân lò xo" để đo khối lượng của một vật thì

d) so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật lấy làm mẫu gọi là các quả cân.

Hướng dẫn giải

+ 1c: Khi ta đem cân một vật là ta muốn biết khối lượng của vật đó.

+ 2d: Về thực chất, khi cân một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của các vật lấy làm mẫu gọi là các quả cân.

+ 3a: Muốn biết khối lượng của một cái nhẫn vàng với độ chính xác cao thì phải dùng cân tiểu li.

+ 4b: Khi dùng "cân lò xo" để đo khối lượng của một vật thì ta chỉ biết giá trị gần đúng của khối lượng đó

Các câu hỏi cùng bài học