Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 96)

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi.

Hướng dẫn giải

- Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.
- Cây lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón,dựa vào sức người năng suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu

Các câu hỏi cùng bài học