Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 94)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét dấu các biểu thức :

a. \(f\left(x\right)=\left(2x-1\right)\left(x+3\right)\)

b. \(f\left(x\right)=\left(-3x-3\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)\)

c. \(f\left(x\right)=-\dfrac{4}{3x+1}-\dfrac{3}{2-x}\)

d. \(f\left(x\right)=4x^2-1\)

Hướng dẫn giải

a) Ta lập bảng xét dấu

Kết luận: f(x) < 0 nếu - 3 < x <

f(x) = 0 nếu x = - 3 hoặc x =

f(x) > 0 nếu x < - 3 hoặc x > .

b) Làm tương tự câu a).

f(x) < 0 nếu x ∈ (- 3; - 2) ∪ (- 1; +∞)

f(x) = 0 với x = - 3, - 2, - 1

f(x) > 0 với x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1).

c) Ta có: f(x) =

Làm tương tự câu b).

f(x) không xác định nếu x = hoặc x = 2

f(x) < 0 với x ∈

f(x) > 0 với x ∈ ∪ (2; +∞).

d) f(x) = 4x2 – 1 = (2x - 1)(2x + 1).

f(x) = 0 với x =

f(x) < 0 với x ∈

f(x) > 0 với x ∈


Các câu hỏi cùng bài học