Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 92)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết năm số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát \(u_n\) cho bởi công thức :

a) \(u_n=\dfrac{n}{2^n-1}\)

b) \(u_n=\dfrac{2^n-1}{2^n+1}\)

c) \(u_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\)

d) \(u_n=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}\)

Hướng dẫn giải

TenAnh1 TenAnh1 A = (-4.36, -5.2) A = (-4.36, -5.2) A = (-4.36, -5.2) B = (11, -5.2) B = (11, -5.2) B = (11, -5.2)

Các câu hỏi cùng bài học