Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 74)

Lý thuyết

Câu hỏi

Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần :

a) Hãy mô tả không gian mẫu 

b) Xác định các biến cố sau 

       A : "Tổng số chấm xuất hiện trong hai lần gieo không bé hơn 10"

       B : "Mặt 5 chấm xuất hiện ít nhất một lần"

c) Tính P(A), P(B)

 

Hướng dẫn giải

Phép thử T được xét là "Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần".

a) Ω = {(i, j) i, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6}.

Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = 36.

Do tính đối xứng của con súc sắc và tính độc lập của mỗi lần gieo suy ra các kết quả có thể có của phép thử T là đồng khả năng.

b) A = {(6, 4), (4, 6), (5, 5), (6, 5), (5, 6), (6, 6)},

B = {(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (5, 5), (6, 5), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 6)}.

c) P(A) = = ; P(B) = .


Các câu hỏi cùng bài học