Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 66)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày các hoạt động kinh tế cổ truyền và kinh tế hiện đại trong các hoang mạc ngày nay.

Hướng dẫn giải

Hoạt động kinh tế cổ truyền: chăn nuôi du mục, trồng trọt trong ốc đảo

Hoạt động kinh tế hiện đại: khai thác dầu khí, nước ngầm; du lịch...

Các câu hỏi cùng bài học