Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 48)

Lý thuyết

Câu hỏi

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit đồng phân cấu tạo của nhau ?

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Hướng dẫn giải

C. 5;

Các câu hỏi cùng bài học