Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 44)

Lý thuyết

Câu hỏi

Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học