Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 36)

Lý thuyết

Câu hỏi

Để phân biệt các dung dịch sau: glucozo, saccarozo và andehit axetic có thể dùng dãy chất nào sau đây làm thuốc thử?

A. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3

B. Nước brom và NaOH

C. HNO3 và AgNO3/NH3

D. AgNO3/NHvà NaOH

Hướng dẫn giải

Đáp án A. Cu(OH)2

Các bước làm:

- Cho Cu(OH)2 vào các mẫu thử có hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh là glucozơ và saccarozơ. Không có hiện tượng gì ở nhiệt độ thường là andehit axetic.

- Andehit axetic tráng bạc với thuốc thử AgNO3/NH3

PTHH: CH3CHO + AgNO3+ 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2 NH4NO3

- Đun nóng hai mẫu thử ở trên, mẫu thử nào có kết tủa đỏ gạch là glucozơ, còn lại là saccarozơ.

PTHH: C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 → C5H11O5COOH + Cu2O + 2H2O

Các câu hỏi cùng bài học