Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 29)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm H, tỉ số \(\dfrac{1}{2}\) ?

Hướng dẫn giải

undefined

Ảnh của A, B, C lần lượt là trung điểm A', B', C' của các cạnh HA, HB, HC.

Các câu hỏi cùng bài học