Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 143)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là phần thực, phần ảo, môđun của một số phức ?

Viết công thức tính môđun theo phần thực và phần ảo của nó ?

Hướng dẫn giải

- Mỗi biểu thức dạng a+bi, trong đó a, b ∈ R, i2= -1 được gọi làm một số phức.

- Với số phức z = a + bi, ta gọi a là phần thực, số b gọi là phần ảo của z.

- Ta có z = a + bi thì môdun của z là |z|=|a+bi|=√a2+b2Các câu hỏi cùng bài học