Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 132)

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ, phân tử anken có chứa 1 liên kết \(\pi\) kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ứng đặc trưng, anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng,

Ví dụ:

C2H4 + H2\(\rightarrow\)C2H6 (xúc tác : Ni)

C2H4 + Br2\(\rightarrow\)C2H4Br2

C2H4 + HBr\(\rightarrow\)C2H5Br

Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp phản ứng làm mất màu dung dịch thuốc tím.

Ví dụ :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11

Các câu hỏi cùng bài học