Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 128)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chỉ rõ các bước để 

a. Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp

b. Lập bảng phân bố tần số ghép lớp

Hướng dẫn giải

a) Phương sai và độ lệch chuẩn trong bài tập 1. Bảng phân bố tần số viết lại là

Số trung bình: = 1170 (xem bài tập 1 )

Phương sai:

= 120.

Độ lệch chuẩn: Sx.= ≈ 10,9545.

b) Phương sai và độ lệch chuẩn, bảng thống kê trong bài tập 2

- 312 = 84

Sx ≈ 9,165.

Các câu hỏi cùng bài học