Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK trang 115)

Lý thuyết

Câu hỏi

Thế nào là hidrocacbon no, ankan, xichoankan?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải:

- Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn

_ Ankan là hidro no mạch hở: CnH2n+2 (n ≥1)

– Xicloankan là hidrocacbon no mạch vòng CTTQ của monoxicloankan CnH2n (n\(\ge\)3)Các câu hỏi cùng bài học