Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK tập 1 trang 82)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ hai đường thẳng \(xx'\) và \(yy'\) cắt nhau tại O như hình 2 :

Hãy điền vào chỗ trống (.......) trong các phát biểu sau :

a) Góc xOy và góc .....là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là .........của cạnh Oy'

b) Góc x'Oy và góc xOy' là ...vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ..........và cạnh........

Hướng dẫn giải

a) Góc xOy và góc .....là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy'

b) Góc x'Oy và góc xOy' là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là tia đối của cạnh Oy'

Các câu hỏi cùng bài học