Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 (SGK tập 1 - trang 107)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính số đo x  và y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51 ?

Hướng dẫn giải

Hình 47:

x+ 900 + 550 = 180

⇒ x = 1800­ – ( 900+ 550)= 350

Hình 48:

x+ 400 + 300 = 180

⇒ x= 1800­ – ( 400+ 390)= 1100

Hình 49:

x+ x + 500= 180

⇒2x= 1800­ – 500 = 1300

⇒ x= 1300 : 2 = 650

Hình 50:

y = 600 + 400= 1000 (Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc không kề với nó)

Ta có: x + 400 = 1800 (kề bù)

⇒x = 1800­ – 400 = 1400

Hình 51:

Trong ∆ ABC có

(400+ 400) + 700 + y = 180

⇒ y + 1500 = 1800

⇒ y = 1800 – 1500= 300

Trong ∆ ACD có:

x + 400 + 300= 180 ( Góc y = 300 giải được ở trên)

x= 1800­ – ( 400+ 300)= 1100

Các câu hỏi cùng bài học