Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1 - Câu hỏi phần TN (SGK trang 28)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tứ giác ABCD, số các vectơ khác \(\overrightarrow{0}\) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

12

Các câu hỏi cùng bài học