Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.7 (SBT trang 13)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy vẽ đồ thị của các hàm số :

a) \(y=1+\sin x\)

b) \(y=\cos x-1\)

c) \(y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)\)

d) \(y=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\)

Hướng dẫn giải

Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác

d) Đồ thị hàm số \(y=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)\) thu được từ đồ thị \(y=\cos x\) bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành sang trái một đoạn bằng \(\dfrac{\pi}{6}\)

Các câu hỏi cùng bài học