Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.50 (Sách bài tập trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hàm số :

                  \(y=x^3+mx^2-3\)          (1)

a) Xác định m để hàm số (1) luôn luôn có cực đại, cực tiểu

b) Chứng minh rằng phương trình

                 \(x^3+mx^2-3=0\)             (2)

luôn luôn có một nghiệm dương với mọi \(m\in\mathbb{R}\)

c) Xác định m để phương trình (2) có một nghiệm duy nhất

Hướng dẫn giải

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Các câu hỏi cùng bài học