Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.5 Trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

a)  Viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng.

Hướng dẫn giải

a) \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

b)

\( C{O_2}\,\,\,\, + \,\,\,2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O \\ 1\,mol \to \,2mol \)

\({n_{NaOH}} = 2{n_{C{O_2}}} = \dfrac{{1,12 \times 2} }{{22,4}} = 0,1(mol)\)

Nồng độ mol của dung dịch NaOH là:

\(C{M_{NaOH}} = \dfrac{{0,1}}{{0,1}} = 1\,M\)

Các câu hỏi cùng bài học