Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.44 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có A( - 5;6), B( - 4; - 1), C(4;3). Tìm tọa độ trung điểm I của AC. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Hướng dẫn giải

(h.1.58)

Gọi I là trung điểm của AC

\(\eqalign{
& {x_I} = {{ - 5 + 4} \over 2} = - {1 \over 2}, \cr 
& {y_I} = {{6 + 3} \over 2} = {9 \over 2} \cr} \)

Tứ giác ABCD là hình bình hành I là trung điểm của BD.

Vậy 

\(\eqalign{
& \left\{ \matrix{
{{{x_D} - 4} \over 2} = - {1 \over 2} \hfill \cr 
{{{y_D} - 1} \over 2} = {9 \over 2} \hfill \cr} \right. = > \left\{ \matrix{
{x_D} - 4 = - 1 \hfill \cr 
{y_D} - 1 = 9 \hfill \cr} \right. \cr 
& = > \left\{ \matrix{
{x_D} = 3 \hfill \cr 
{y_D} = 10 \hfill \cr} \right. \cr} \)

Vậy tọa độ đỉnh D là (3;10).

Các câu hỏi cùng bài học