Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.34 trang 10 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho ancol A tác dụng với axit B thu được este X. Làm bay hơi 8,6 g este X thu được thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 g khí oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A, B, X, biết A có phân tử khối lớn hơn B

Hướng dẫn giải

Vì nO2 =0,10 mol nên MX = 86 g/mol.

Vây X là este đơn chức RCOOR1 với MR + M R1 = 42. Các căp giá trị có thể có:

MR

MR1

1 (H)

41 (C3H5)

15 (CH3)

27 (CH2=CH)

29 (C2H5)

13 (CH)

27 (CH2=CH)

15 (CH3)

X tạo ra từ ancol và axit nên X có công thức cấu tạo :

HCOOCH2CH=CH2 (I) hoặc CH2=CHCOOCH3 (II).

Vì A có phân tử khối lớn hơn B nên X có công thức cấu tạo (I). 

→ A là CH2=CH-CH2OH (ancol anlylic)

B là HCOOH (axit fomic)

X là HCOOCH2CH=CH2 ( anlyl fomat).

Các câu hỏi cùng bài học