Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.31 trang 8 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Khối lượng mol nguyên tử là gì ?
b) Hãy cho biết mối quan hệ giữa nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử. Cho thí dụ cụ thể.

Hướng dẫn giải

a) Khối lượng mol nguyên tử (kí hiệu : \(M_A\)) là khối lượng tính cho 1 mol nguyên tử
Khối lượng mol nguyên tử được định nghĩa theo hệ thức sau đây :
\({M_A} = {{m(g)} \over {n(mol)}}\)
Trong đó, n là số mol (lượng chất) có khối lượng là m (tính ra gam).
Từ hệ thức trên ta dễ dàng thấy rằng khối lượng mol có đơn vị là g/mol.

b) Nguyên tử khối là số đo của khối lượng mol nguyên tử khi khối lượng mol nguyên tử tính ra g/mol.
Thí dụ : Nguyên tử khối của H là 1,008 thì khối lượng mol của H là 1,008 g/mol.

Các câu hỏi cùng bài học