Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI 1-30-ĐỌC HIỂU - TỪ VỰNG CHÈN - Đỗ Hương Quế

10a5280accbb017a3332cf3e857c8a0c
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-11-27 12:18:38 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 114 | Lượt Download: 1 | File size: 0.740992 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 1:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Kính gửi Mr.Tang:
Cảm ơn bạn stopping by (ghé thăm) tại our booth (gian hàng của chúng tôi) tại Cuộc hội nghị
thương mại quốc tế Fibre Optics ở Sydney vào tháng trước. Tôi enjoyed (rất thích) bàn với bạn
về your career interests (các mối quan tâm nghề nghiệp của bạn).
Như tôi mentioned (đã đề cập) lúc chúng ta nói chuyện, công ty của chúng tôi hiện tại trong
the process (quá trình) của launching (việc phát hành) operations (các hoạt động) trong Nam
Mỹ xuyên qua phòng làm việc Buenos Aires soon-to-open (sắp mở) của chúng tôi. Do đó chúng
tôi rất quan tâm tới individuals (các cá nhân) có năng lực ngôn ngữ Tây Ban Nha giống như
bạn. Nếu chúng tôi tạo cơ hội cho bạn công việc này, trước hết chúng tôi muốn mời bạn tới
headquarters (trụ sở chính) của chúng tôi ở New Delhi liên quan đến khóa học đào tạo trong 3
tuần để bạn familiarize (quen thuộc) với business model (mô hình kinh doanh) và products
(các sản phẩm) của công ty chúng tôi.
Nếu bạn muốn pursue (theo đuổi) opportunity (cơ hội này), xin vui lòng gửi cho tôi bản
résumé (CV) của bạn khi bạn thấy earliest convenience (thuận tiện nhất). Tôi sẽ gửi nó tới một
trong division managers (các giám đốc phân khu) để arrange (sắp xếp) interview (phỏng vấn).
Nếu bạn có bất cứ những câu hỏi nào, xin vui lòng không hesitate (ngần ngại) để contact (liên
lạc) tôi.
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Kính gửi Mr.Tang:
Cảm ơn bạn stopping by tại our booth tại Cuộc hội nghị thương mại quốc tế Fibre Optics ở
Sydney vào tháng trước. Tôi enjoyed bàn với bạn về your career interests.
Như tôi mentioned lúc chúng ta nói chuyện, công ty của chúng tôi hiện tại trong the process
của launching operations trong Nam Mỹ xuyên qua phòng làm việc Buenos Aires soon-toopen của chúng tôi. Do đó chúng tôi rất quan tâm tới individuals có năng lực ngôn ngữ Tây
Ban Nha giống như bạn. Nếu chúng tôi tạo cơ hội cho bạn công việc này, trước hết chúng tôi
muốn mời bạn tới headquarters của chúng tôi ở New Delhi liên quan đến khóa học đào tạo
trong 3 tuần để bạn familiarize với business model và products của công ty chúng tôi.
Nếu bạn muốn pursue opportunity, xin vui lòng gửi cho tôi bản résumé của bạn khi bạn thấy
earliest convenience. Tôi sẽ gửi nó tới một trong division managers để arrange interview.
Nếu bạn có bất cứ những câu hỏi nào, xin vui lòng không hesitate để contact tôi.
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Dear Mr. Tang:
Thank you for stopping by our booth at the International Fibre Optics Trade Conference in
Sydney last month. I enjoyed speaking to you about your career interests.
As I mentioned when we spoke, our company is currently in the process of launching operations
in South America through our soon-to-open Buenos Aires bureau. We are thus very interested
in individuals with Spanish-language skills such as yours. If we were to offer you employment,
we would first invite you to our headquarters in New Delhi for a three-week training course to
familiarize you with our company’s products and business model.
If you would like to pursue this opportunity, please send me your resume at your earliest
convenience. I will then send it on to one of the division managers to arrange an interview. If
you have any questions, please do not hesitate to contact me.
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 2
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Thưa ông Mackert;
Vì bạn là valued customer (khách hàng quý) của Maier Menswear, tôi muốn bạn là một trong
những người đầu tiên biết về new customer rewards card (thẻ phần thưởng khách hàng mới)
của chúng tôi, một incentive program (chương trình khuyến khích) reward (thưởng cho)
frequent customer (khách hàng thường xuyên) mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Khi bạn
đã hoàn thành the enclosed membership enrollment form (mẫu đăng ký thành viên được đính
kèm) và gửi lại cho customer service department (bộ phận dịch vụ khách hàng), họ sẽ gửi cho
bạn reward card (thẻ phần thưởng). Sau đó, chỉ cần bring (mang theo) thẻ này và bắt đầu
reaping (tận dụng) những benefit (lợi ích). Mỗi lần bạn sử dụng thẻ phần thưởng tại một trong
các cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được rebate (khoản chiết khấu) 5% cho các select
purchase (hàng mua có chọn lọc). Tôi hy vọng bạn sẽ take advantage of (tận dụng lợi thế) của
the beneficial program (chương trình hữu ích này) và apply for (nộp đơn) xin làm
membership (tư cách thành viên) ngày hôm nay.
Chương trình thẻ phần thưởng khách hàng của Maier sẽ launch (ra mắt) vào ngày 7 tháng 6 với
customer appreciation hour (giờ tri ân khách hàng) tại một số select store (cửa hàng chọn
lọc), bao gồm beverages (đồ uống) miễn phí, snacks (đồ ăn vặt) và door prizes (giải thưởng
tại cửa) từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình thẻ phần
thưởng, vui lòng liên hệ với customer service department (bộ phận dịch vụ khách hàng) theo
số (02) 9452 2244 hoặc e-mail rewards@maiersmenswear.com.au. Bạn cũng có thể ghé thăm
bất kỳ địa điểm cửa hàng nào của Maier để complete (hoàn thành) enrollment (việc đăng ký)
của bạn hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.maiermenswear.com.au để biết thêm
thông tin hoặc đăng ký trực tuyến. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã trở thành loyal customer
(khách hàng trung thành) của Maier Menswear!
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Thưa ông Mackert;
Vì bạn là valued customer của Maier Menswear, tôi muốn bạn là một trong những người đầu
tiên biết về new customer rewards card của chúng tôi, một incentive program để reward
frequent customer mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Khi bạn đã hoàn thành the enclosed
membership enrollment form và gửi lại cho customer service department, họ sẽ gửi cho bạn
reward card. Sau đó, chỉ cần bring thẻ này và bắt đầu reaping những benefit. Mỗi lần bạn sử
dụng thẻ phần thưởng tại một trong các cửa hàng của chúng tôi, bạn sẽ nhận được rebate 5%
cho các select purchase. Tôi hy vọng bạn sẽ take advantage of của the beneficial program
và apply for xin làm membership ngày hôm nay.
Chương trình thẻ phần thưởng khách hàng của Maier sẽ launch vào ngày 7 tháng 6 với customer
appreciation hour tại một số select store, bao gồm beverages miễn phí, snacks và door prizes
từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình thẻ phần thưởng, vui
lòng liên hệ với customer service department theo số (02) 9452 2244 hoặc e-mail
rewards@maiersmenswear.com.au. Bạn cũng có thể ghé thăm bất kỳ địa điểm cửa hàng nào của
Maier để complete enrollment của bạn hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại
www.maiermenswear.com.au để biết thêm thông tin hoặc đăng ký trực tuyến. Cảm ơn bạn một
lần nữa vì đã trở thành loyal customer của Maier Menswear!
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Dear Mr. Mackert:
Since you are a valued Maier Menswear customer, I wanted you to be
among the first to know about our new customer rewards card, an
incentive program that rewards our frequent customers for purchases
made at our stores. Once you have completed the enclosed membership
enrollment form and returned it to the customer service department, they
will mail you your rewards card. Then just bring your card with you and
start reaping the benefits. Each time you use your rewards card at one of
our stores, you will receive a 5 percent rebate on select purchases. I hope
you will take advantage of this beneficial program and apply for
membership today.
Maier’s customer rewards card program will launch on 7 June with a
customer appreciation hour at select stores, including free beverages,
snacks, and door prizes from 7 P.M. to 8 P.M. If you have any questions
about the rewards card program, please contact customer service at (02)
9452 2244 or e-mail rewards@maiersmenswear.com.au. You may also
visit any Maier’s store location to complete your enrollment or visit our
Web site at www.maiermenswear.com.au for more information or to sign
up online. Thank you again for being a valuable Maier Menswear
customer!
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 3
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Anh Gonzalez thân mến:
Cảm ơn bạn đã gửi cho chúng tôi your application (đơn ứng tuyển của bạn) cho the junior
accounting position (vị trí nhân viên kế toán sơ cấp). Your résumé (sơ yếu lý lịch-CV của bạn)
sẽ evaluated (được đánh giá) initially (ban đầu) bởi hai senior staff members (nhân viên cấp
cao). Nếu bạn selected (được chọn) để phỏng vấn, Estela Morales, our personnel officer (nhân
viên nhân sự của chúng tôi), sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại. Vào thời điểm đó chúng tôi sẽ
cần có 3 cái tên và địa chỉ cho reference (việc tham khảo).
Như bạn requested (đã yêu cầu), enclosed (được kèm theo) là một bản sao annual report (báo
cáo hàng năm) gần đây nhất của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã interest (quan tâm) đến Tập đoàn
Ngân hàng Thế giới.
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Anh Gonzalez thân mến:
Cảm ơn bạn đã gửi cho chúng tôi your application cho the junior accounting position. Your
résumé sẽ evaluated lúc initially bởi hai senior staff members. Nếu bạn selected để phỏng
vấn, Estela Morales, our personnel officer, sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại. Vào thời điểm đó
chúng tôi sẽ cần có 3 cái tên và địa chỉ cho reference.
Như bạn requested, enclosed là một bản sao annual report gần đây nhất của chúng tôi. Cảm
ơn bạn đã interest đến Tập đoàn Ngân hàng Thế giới.

TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Dear Mr. Gonzalez:
Thank you for sending us your application for the junior accounting position. Your resume will
initially be evaluated by two senior staff members. If you are selected for an interview, Estela
Morales, our personnel officer, will contact you by telephone. At that time we will need to have
the names and addresses of three references.
As you requested, enclosed is a copy of our most recent annual report. Thank you for your
interest in World Banking Corporation.
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 4:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Hãy present (xuất trình) this pass (thẻ thông hành này) để receive (nhận) được một
complimentary visit (chuyến ghé thăm miễn phí) tới
Trung tâm thể dục dòng Blue River
• Chỉ có Valid (hiệu lực) cho first-time visitors (các khách tham quan đầu tiên)
• Guests (Các khách thăm) phải ít nhất 18 tuổi hoặc accompanied (đi kèm) với một người
lớn.
• Các khách khăm phải attend (tham dự) an information session (một buổi họp thông tin)
cùng với a staff member (1 nhân viên) để receive (nhận được) a tour of the facility (một
chuyến thăm quan cơ sở vật chất) và learn (tìm hiểu) về membership options (các tùy chọn
hội thành viên)
• Chỉ có Valid (hiệu lực) during (trong suốt) limited hours (khoảng thời gian giới hạn):
Từ thứ 3 đến Thứ 5: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 7: 10 giờ sáng đến 3h chiều
Blue River là premier fitness center (trung tâm thể dục đầu tiên) từ lâu đời của Detroit, giúp
đỡ members of all ages (những thành viên ở mọi lứa tuổi) và quan tâm để improve (cải thiện)
sức khỏe của họ. Cho dù bạn là a novice (một người mới) mong muốn bắt đầu a fitness routine
(một thói quen thể dục) hay a fitness expert (1 chuyên gia thể hình) tìm kiếm new challenges
(những thử thách mới), Blue River sẽ giúp bạn attain (đạt được) your goals (những mục tiêu
của bạn).
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Hãy present this pass để receive được một complimentary visit tới
Trung tâm thể dục Blue River
• Chỉ có valid cho first-time visitors.
• Guests phải ít nhất 18 tuổi hoặc accompanied với một người lớn.
• Các khách khăm phải attend an information session cùng với a staff member để receive
a tour of the facility và learn về membership options.
• Chỉ có Valid during limited hours:
Từ thứ 3 đến Thứ 5: 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ 7: 10 giờ sáng đến 3h chiều
Blue River là premier fitness center từ lâu đời của Detroit, giúp đỡ members of all ages và
quan tâm để improve sức khỏe của họ. Cho dù bạn là a novice mong muốn bắt đầu a fitness
routine hay a fitness expert tìm kiếm new challenges, Blue River sẽ giúp bạn attain your
goals.
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Present this pass to receive one complimentary visit to
Blue River Fitness Center
• Valid for first-time visitors only.
• Guests must be at least 18 years of age or accompanied by an adult.
• Guests must attend an information session with a staff member to receive a tour of the facility
and learn about membership options.
• Valid during limited hours only:
Tuesday to Thursday 10:00 A.M. - 5:00 P.M., Saturday 10:00 A.M. - 3:00 P.M.
Blue River has long been Detroit's premier fitness center, helping members of all ages and
interests to improve their health. Whether you are a novice looking to begin a fitness routine or
a fitness expert seeking new challenges, Blue River will help you attain your goals.
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 5:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Nairobi, 22 tháng 1- Gupta Pramod, Chief Executive Officer (giám đốc điều hành) của Accord
Airlines (công ty hàng không Accord) announced (đã thông báo) vào ngày thứ 2 rằng công ty
của anh ấy purchased (đã mua lại) hãng hàng không Glade Airway. Accord headquarted (có
trụ sở) ở Mumbai, India và the purchase (việc thu mua) được kỳ vọng lớn double (gấp đôi)
quy mô của hãng hàng không này và extend (mở rộng) vươn tới các thị trường mới. Hầu hết
routes (lộ trình đường đi) của Accord tới các thành phố ở Asia, Great Britain,và Mỹ. Head
office (Văn phòng chính) của Glade nằm ở Nairobi, và từ trụ sở Đông phi, hãng hàng không bay
tới các nước throughout (xuyên suốt) vùng còn lại của châu Phi.
Representatives (Những người đại diện) của 2 hãng hàng không nói rằng customers (hành
khách) sẽ chưa notice (chú ý) về immediate changes (những thay đổi ngay lập tức). Vẫn chưa
có kế hoạch để paint (quét sơn) các máy bay hoặc redecorate (trang trí lại) interiors (nội thất
bên trong). Hai công ty hàng không vẫn giữ nguyên trang Web, baggage fees (các chi phí hành
lý), và frequent-flyer programs (các chương trình khách bay thường xuyên) của riêng họ trong
ít nhất trong 6 tháng tới.
Airfares (giá vé máy bay) cũng được dự kiến chưa thay đổi immediately (ngay lập tức), mặc
dù spokesperson (người phát ngôn) của Accord là Amina Odyo đã nói rằng “Điều này sẽ là
aspect (khía cạnh) đầu tiên của merger (việc sát nhập) cần addressed (được giải quyết)”. Tuy
nhiên, cô ấy hastened (vội vàng) nói thêm rằng “sẽ không ảnh hưởng đến hành khách đã đặt vé
chuyến bay trước đó.” Những vé máy bay đã được đặt mua ở cả hai hãng vẫn honored (được
chấp nhận)” cô ấy nói.
Flight attendants (Các tiếp viên hàng không) và pilots (các phi công) cho cả 2 công ty hàng
không đều pleased (hài lòng) bởi việc mua ‘Tôi hi vọng tôi sẽ có thể bay tới Nairobi”, Shiv
Parida nói, một phi công đã làm việc với hãng Accord trong vòng 6 năm. “Tôi đã bay suốt một
lộ trình khoảng 4 năm’’ anh ấy ghi chú thêm “và expanding (việc mở rộng) sang các vùng mới
sẽ giúp Accord phát triển, đồng nghĩa là opportunities (nhiều cơ hội) hơn cho tôi. Tôi luôn rất
muốn ghé thăm châu Phi’’.
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Nairobi, 22 tháng 1- Gupta Pramod, Chief Executive Officer của Accord Airlines Accord
announced vào ngày thứ 2 rằng công ty của anh ấy purchased tuyến đường bay Glade. Accord
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
headquarted ở Mumbai, India và the purchase được kỳ vọng lớn double quy mô của hãng
hàng không và extend vươn tới các thị trường mới. Hầu hết routes của Accord tới các thành
phố ở Asia, Great Britain, và Mỹ. Head office của Glade nằm ở Nairobi, và từ trụ sở Đông phi,
hãng hàng không bay tới các nước throughout vùng còn lại của châu Phi.
Representatives của 2 hãng hàng không nói rằng customers sẽ chưa notice về immediate
changes. Vẫn chưa có kế hoạch để paint các máy bay hoặc redecorate interiors. Hai công ty
hàng không vẫn giữ nguyên trang Web, baggage fees, và frequent-flyer programs của riêng
họ trong ít nhất trong 6 tháng tới.
Airfares cũng được dự kiến chưa thay đổi immediately, mặc dù spokesperson của Accord là
Amina Odyo đã nói rằng “Điều này sẽ là aspect đầu tiên của merger cần addressed”. Tuy
nhiên, cô ấy hastened nói thêm rằng “sẽ không ảnh hưởng đến hành khách đã đặt vé chuyến
bay trước đó.” Những vé máy bay đã được đặt mua ở cả hai hãng vẫn honored” cô ấy nói.
Flight attendants và pilots cho cả 2 công ty hàng không đều pleased bởi việc mua ‘Tôi hi vọng
tôi sẽ có thể bay tới Nairobi”, Shiv Parida nói, một phi công đã làm việc với hãng Accord trong
vòng 6 năm. “Tôi đã bay suốt một lộ trình khoảng 4 năm’’ anh ấy ghi chú thêm “và expanding
sang các vùng mới sẽ giúp Accord phát triển, đồng nghĩa là opportunities hơn cho tôi. Tôi luôn
rất muốn ghé thăm châu Phi’’.
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Nairobi, January 22 - Accord Airlines Chief Executive Officer Pramod Gupta announced on
Monday that his company has purchased Glade Airways. Accord is headquartered in Mumbai,
India, and the purchase is expected to double the size of the airline and extend its reach into new
markets. Most of Accord’s routes are to cities in Asia, Great Britain, and the United States.
Glade’s head office is in Nairobi, and from its East African base the airline flies to countries
throughout the rest of Africa.
Representatives of the two airlines said customers would not notice many immediate changes.
There are no plans yet to paint the airplanes or redecorate the interiors. Each airline will keep
its own Web site, baggage fees, and frequent-flyer programs for at least the next six months.
Airfares are not expected to change immediately, either, although Accord spokesperson Amina
Odoyo said that “This will be the first aspect of the merger to be addressed.” She hastened to
add, however, that there would be “no problem” for customers who have already booked a flight.
“Tickets that have already been purchased for either airline will be honored,” she said.
Flight attendants and pilots for both airlines were pleased by the purchase. “I hope I will be able
to fly to Nairobi,” said Shiv Parida, a pilot who has worked for Accord for six years. “I’ve been
flying the same route for about four years,” he noted, “and expanding into new areas should help
Accord grow, which means more opportunities for me. I have always wanted to visit Africa.”
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 6:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Shin –Young Beak on Cameras (Đánh giá của Shin-Young Beak về máy ảnh)
Vào tháng này, Shin-Young Baek của tạp chí Amateur Photography (Nghệ thuật nhiếp ảnh
nghiệp dư) selected (đã chọn ra) 3 new digital models (mẫu máy ảnh kỹ thuật số mới) để review
(đánh giá) cho readers (các độc giả) của chúng tôi. Hãy chắc chắn xem cuốn sách gần đây nhất
của Ms. Baek có tên Wild Rainbow: The RainForest in Color.
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
Máy ảnh Whitehaven XPC – Chúng tôi recommend (khuyến khích) mẫu này cho amateurs
(những người nghiệp dư) người mà thích một máy ảnh ngắm và chụp. Mặc dù nó không có phần
cài đặt sophisticated (tinh vi) nhưng straightforward (sự đơn giản) của nó, clear menu (danh
mục rõ ràng) và màn hình lớn khiến nó popular (phổ biến) với novice photographers (thợ
chụp ảnh mới vào nghề). còn nữa.
Máy ảnh Hoshi Smartshot 3100R- Đây là mẫu all-around favorite (ưa thích hoàn hảo) của
chúng tôi do versatility (tính đa dụng) của nó. Nó dễ dàng cho newer photographers (những
nhiếp ảnh gia non tay hơn) để sử dụng nhưng cho phép flexibility (tính linh hoạt) cao cho
seasoned photographers (thợ chụp ảnh dày dặn). Việc lựa chọn cân bằng các features (tính
năng) bao gồm chức năng quay video cơ bản, còn nữa
Máy ảnh Omniver 6.0 – Đây là mẫu mới Omniver có capacity (đủ khả năng) để cho ra những
bức ảnh đẹp cho những ai có kỹ năng cao với các máy ảnh. Chúng có những ống kính tốt nhất
trong các máy ảnh lựa chọn, nhưng less experienced photographers (nhiều nhiếp ảnh gia ít
kinh nghiệm) có thể put off (nản lòng) bởi lack (sự thiếu sót) của automatic focus (tiêu điểm
tự động). Máy ảnh này cũng thiếu bộ nhớ chứa video, còn nữa
Nghĩ rằng bạn biết về những máy ảnh? Hãy submit (nộp) review (bản đánh giá) của bạn và bạn
có thể nhận được một năm dùng photo printing services (những dịch vụ in ảnh).
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Shin –Young Beak on Cameras
Vào tháng này, Shin-Young Baek của tạp chí Amateur Photography selected 3 new digital
models để review cho readers của chúng tôi. Hãy chắc chắn xem cuốn sách gần đây nhất của
Ms. Baek có tên Wild Rainbow: The RainForest in Color.
Máy ảnh Whitehaven XPC – Chúng tôi recommend mẫu này cho amateurs người mà thích
một máy ảnh ngắm và chụp. Mặc dù nó không có phần cài đặt sophisticated nhưng
straightforward của nó, clear menu và màn hình lớn khiến nó popular với novice
photgraphers. còn nữa.
Máy ảnh Hoshi Smartshot 3100R- Đây là mẫu all-around favorite của chúng tôi do
versatility của nó. Nó dễ dàng cho newer photographers để sử dụng nhưng cho phép flexibility
cao cho seasoned photographers. Việc lựa chọn các features cân bằng bao gồm chức năng
quay video cơ bản, còn nữa
Máy ảnh Omniver 6.0 – Đây là mẫu mới Omniver có capacity để cho ra những bức ảnh đẹp
cho những ai có kỹ năng cao với các máy ảnh. Chúng có những ống kính tốt nhất trong các máy
ảnh lựa chọn, nhưng less experienced photographers có thể put off bởi lack của automatic
focus. Máy ảnh này cũng thiếu bộ nhớ chứa video, còn nữa
Nghĩ rằng bạn biết về những máy ảnh? Hãy submit review của bạn và bạn có thể nhận được
một năm dùng photo printing services.

TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Shin-Young Baek on Cameras
This month, Amateur Photography Online’s Shin-Young Baek has selected three new
digital models to review for our readers. Be sure to check out Ms. Baek’s most recent book.
Wild Rainbow: The Rainforest in Color.
Whitehaven XPC - We recommend this model for amateurs who prefer a point-and-shoot
camera.Though it does not have sophisticated settings, its straightforward, clear menu and large
screen make it popular with novice photographers, more
Hoshi Smartshot 310OR-This model is our all-around favorite due to its versatility. It is
easy for newer photographers to use but allows a large amount of flexibility for seasoned
photographers. Its balanced selection of features includes basic video recording, more
Omniver 6.0-This new Omniver model has the capacity to produce beautiful shots for those
who are highly skilled with cameras. It has the best lens of any of the selected cameras, but less
experienced photographers may be put off by the lack of automatic focus.This camera also lacks
video capabilities, more
Think you know cameras? Submit your own review and you could win a year of photo
printing services!
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 7:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
Các mẹo chăm sóc cây hoa của Timko’s
Hoa là những house plants (loại cây trồng trong nhà) attractive (hấp dẫn) có thể mang lại
enjoyment (sự thưởng thức) hằng năm. Để đảm bảo những bông hoa của bạn remain (duy trì)
healthy (khỏe mạnh) và continue (tiếp tục) to bloom (nở rộ) quanh năm, hãy theo dõi những
sự gợi ý dưới đây:
- Ceramic pots (các chậu gốm) là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất chúng tôi sử dụng
tại Timko’s
- Water (Tưới nước) cho cây regularly (thường xuyên). Đảm bảo sử dụng a watering can
(một dụng cụ tưới nước) mà có thể reach down (chạm tới) tới soil (đất trồng). Đừng moisten
(làm ẩm) leaves (lá cây) hay flowers (những bông hoa). Điều đó sẽ khiến chúng biến thành
brown (màu nâu). For the best results (Để cho kết quả tốt nhất), hãy sử dụng room
temperature water (nước có nhiệt độ phòng) (giải thích: Nhiệt độ phòng là khoảng nhiệt
độ của không khí mà con người đều thích nghi và cảm thấy thoải mái khi mặc quần áo thông
thường trong nhà, ước chừng khoảng 15-25 độ)
- Những bông hoa chưa từng experience (trải qua) qua nhiệt độ dưới 15 độ C. Không nên đặt
chúng ở vị trí nơi mà chúng có thể harmed (bị tổn hại) bởi cool air (không khí lạnh)
- Chỉ expose (phơi bày) các cây hoa dưới indirect sunlight (ánh sáng mặt trời gián tiếp).
Direct sunlight (Ánh sáng mặt trời trực tiếp) sẽ cause (gây cho) lá cây mọc hướng lên
upward (phía trên) thay vì vươn ra outward (phía ngoài).

TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
Các mẹo chăm sóc cây hoa của Timko’s
Hoa là những house plants trong nhà attractive có thể mang lại enjoyment hằng năm. Để đảm
bảo những bông hoa của bạn remain healthy và continue to bloom quanh năm, hãy theo dõi
những gợi ý dưới đây:
- Ceramic pots là phù hợp nhất và là những chậu duy nhất chúng tôi sử dụng tại Timko’s
- Water cho cây regularly. Đảm bảo sử dụng a watering can mà có thể reach down to the
soil. Đừng moisten the leaves hay flowers. Điều đó sẽ khiến chúng biến thành brown. For
the best results, hãy sử dụng room temperature water.
- Những bông hoa chưa từng experience qua nhiệt độ dưới 15 độ C. Không nên đặt chúng ở
vị trí nơi mà chúng có thể harmed bởi cool air
- Chỉ expose các cây hoa dưới indirect sunlight. Direct sunlight sẽ cause lá cây mọc hướng
lên upward thay vì vươn ra outward.
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
Timko's Tips For Caring For Your Florangeas
Florangeas are attractive house plants that can offer years of enjoyment. To make sure your
florangeas remain healthy and continue to bloom year-round, the following is recommended.
- Ceramic pots work the best and are the only pots we use at Timko's.
- Water the plants regularly. Make sure to use a watering can that will reach down to the soil.
Do not moisten the leaves or the flowers. This will cause them to become brown. For best results,
use room temperature water.
- Florangeas should never experience temperatures below 15°C. Do not put them in a location
where they may be harmed by cool air.
- Expose the plants to indirect sunlight only. Direct sunlight will cause the leaves to grow upward
instead of outward.
NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
BÀI 8:
PHẦN 1: HỌC TỪ VỰNG THEO KIỂU CHÈN
CHICAGO, mùng 5 tháng 12 - với awards (nhiều giải thưởng) đã đạt được trong hơn 12 năm
qua kể từ khi founding (thành lập), hãng du lịch Roxina ở Chicago lại thêm vào một distinction
(huân chương) nữa: Giải thưởng NOTA. Presented (được trao tặng) bởi Đại diện tổ chức du
lịch nội địa (NOTA) vào annual Travel Fair (Ngày hội du lịch hàng năm), giải thưởng
recognizes (công nhận) công ty du lịch Roxina cho việc phát triển the most innovative tour
program (chương trình tour du lịch sáng tạo nhất) của năm. The honor (Vinh dự này) là
pleasant surpise (sự bất ngờ thú vị) đối với local agency (công ty du lịch địa phương) khi đem
so với competitors (các đối thủ cạnh tranh) có larger size (quy mô lớn hơn) của nó. Công ty
du lịch Roxina has focused (đã tập trung) vào một loại hình du lịch unique (độc đáo) và nó
paid off (đã xứng đáng).
“Diving tourism (Du lịch lặn) used to (đã từng) là một small niche (nhánh thị trường nhỏ), và
investing in (việc đầu tư vào) nó là một risk (sự rủi ro) đối với chúng tôi” Terry Mason, chủ
công ty Roxina nói. “Nhưng qua nhiều năm chúng tôi attracted (đã thu hút) được an increasing
number of customers (ngày càng nhiều khách hàng) quan tâm tới trying something new (việc
thử nghiệm một điều gì đó mới mẻ) và trải nghiệm the thrill (cảm giác hồi hộp) khi exploring
(khám phá) the underwater universe (vũ trụ dưới nước)”. Từ khi khai trương lần đầu, công ty
TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB

NGƯỜI SOẠN-HƯƠNG QUẾ ĐỖ
du lịch Roxina đã tổ chức các tour lặn đến unexpected places (những địa điểm bất ngờ) như
Egypt, Iceland, và Tanzina. Vào tháng 5 năm nay Scotland được thêm tiếp vào danh sách địa
điểm các tour lặn cung cấp.
Giải thưởng đã được trao tại hội chợ du lịch năm nay, cũng chính là celebrating (lễ kỷ niệm) 10
năm của nó. Ngày hội nằm trong leading events (những sự kiện hàng đầu) dành cho
professionals (các chuyên gia) làm việc trong ngành du lịch và hospitality business (kinh
doanh khách sạn) và held (được tổ chức) hàng năm ở thành phố New York nơi mà NOTA đặt
trụ sở chính.
PHẦN 2: TỰ ĐOÁN NGHĨA
CHICAGO, mùng 5 tháng 12 - với awards đã đạt được trong hơn 12 năm qua kể từ khi
founding, hãng du lịch Roxina ở Chicago lại thêm vào một distinction nữa: Giải thưởng NOTA.
Presented bởi Đại diện tổ chức du lịch nội địa (NOTA) vào annual Travel Fair, giải thưởng
recognizes công ty du lịch Roxina cho việc phát triển the most innovative tour program của
năm. The honor là pleasant surpise đối với local agency khi đem so với competitors có larger
size của nó. Công ty du lịch Roxina has focused vào một loại hình du lịch unique và nó paid
off.
“Diving tourism used to là một small niche, và investing in nó là một risk đối với chúng tôi”
Terry Mason, chủ công ty Roxina nói. “Nhưng qua nhiều năm chúng tôi attracted được an
increasing number of customers quan tâm tới trying something new và trải nghiệm the thrill
khi exploring the underwater universe”. Từ khi khai trương lần đầu, công ty du lịch Roxina
đã tổ chức các tour lặn đến unexpected places như Egypt, Iceland, và Tanzina. Vào tháng 5
năm nay Scotland được thêm tiếp vào danh sách địa điểm các tour lặn cung cấp.
Giải thưởng đã được trao tại hội chợ du lịch năm nay, cũng chính là celebrating 10 năm của nó.
Ngày hội nằm trong leading events dành cho professionals làm việc trong ngành du lịch và
hospitality business và held hàng năm ở thành phố New York nơi mà NOTA đặt trụ sở chính.
PHẦN 3: ĐỌC HIỂU PART 7
CHICAGO, December 5 — To the many awards earned over the 12 years since its
founding, Chicago-based Roxina Travel can add another distinction: a NOTA Award. Presented
by the National Organization of Travel Agencies (NOTA) at its annual Travel Fair, the award
recognizes Roxina Travel for developing the most innovative tour program of the year. The
honor was a pleasant surprise for the local agency given the larger size of many of its
competitors. Roxina Travel has focused on a unique type of tourism and it has paid off.
“Diving tourism used to be a small niche, and investing in it was a risk for us,” said Terry
Mason, Roxina’s owner. “But over the years we have attracted an increasing number of
customers who are interested in trying something new and experiencing the thrill of exploring
the underwater universe.” Since it first opened, Roxina Travel has been organizing diving tours
to unexpected places such as Egypt, Iceland, and Tanzania. In May of this year it added a
Scotland tour to its list of offerings.
The award was presented at this year’s Travel Fair, which is now celebrating its 10th year.
It is among the leading events for professionals working in the travel and hospitality business
and is held every year in New York City, where NOTA is based.

TẶNG THÀNH VIÊN TOEIC PRACTICE CLUB