Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.29 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Agon tách từ không khí là một hỗn hợp của 3 đồng vị sau :
\(^{40}Ar{\rm{ }}\left( {99,6\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{38}}Ar{\rm{ }}\left( {0,063\% } \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\,^{36}}Ar{\rm{ }}\left( {0,337\% } \right)\)
Tính thể tích của 20 gam agon ở điều kiện tiêu chuẩn.

Hướng dẫn giải

Nguyên tử khối trung bình của agon là :

\({{40.99,6 + 36.0,377 + 38.0,06} \over {100}} = {\rm{ }}39,98\)

Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 mol agon tức là 39,98 g chiếm thể tích là 22,4 lít.
22 4 20

Vậy thể tích của 20 gam agon là 
\({{22,4.20} \over {39,98}} = 11,20\) (lít)

Các câu hỏi cùng bài học