Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.29 - Đề toán tổng hợp (Sách bài tập trang 22)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh rằng mỗi đỉnh của một hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh ? 

Hướng dẫn giải

Khối đa diện

Các câu hỏi cùng bài học