Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 105)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 4 : 5 và đường cao AH bằng 12cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HB bằng :

(A) 6cm                    (B) 9,6cm                            (C) 12cm                           (D) 15cm

Hãy chọn phương án đúng ?

Hướng dẫn giải

A 6cm

Các câu hỏi cùng bài học