Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.13 trang 5 sách bài tập (SBT) Hoá học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc). Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH IM.

Thêm vào phần ba một lượng H2SO4 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a)   Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b)   Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Hướng dẫn giải

a) PTHH

b) Phần một : nancol + naxit = 2nH2=\(2.{{3,36} \over {22.4}}\)= 2.0,15 mol

Phần hai : naxit = nNaOH = 0,2 mol => nancol = 0,1 mol →mX = 3(0,2.60 + 0,1.46) = 49,8 (g)

Phản ứng este hoá : tính hiệu suất theo số mol ancol.

Số mol este tạo thành= \({{0,1.60} \over {100}}\) = 0,06 mol

→ m este = m CH3COOC2H5 = 0,06.88 = 5,28 (g).

Các câu hỏi cùng bài học