Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.11 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính bán kính gần đúng của nguyên tử natri, biết khối lượng riêng của natri bằng 0,97g/cm3 và trong tinh thể kim loại không gian trống chiếm 26% thể tích.

Cho Na = 22,99.

Hướng dẫn giải

Khối lượng của mol nguyên tử Na là 22,99 gam. Thể tích của 1 mol nguyên tử natri là:
Vmol=22,990,97.10026100=17,539(cm3)

Thể tích của 1 nguyên tử natri ( một quả cầu nguyên tử natri) là:

Các câu hỏi cùng bài học