Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 1.11 (STB trang 23)

Lý thuyết

Câu hỏi

Gọi O là tâm của tam giác đều ABC. Chứng minh rằng : \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}\) ?

 

Hướng dẫn giải

trong tam giác đều ABC , tâm O của đường tròn ngoại tiếp cũng là trọng tâm của tam giác .

vậy \(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{0}\) (ĐPCM)

Các câu hỏi cùng bài học