Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 9 trang 41 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

a)  Tình hình giáo dục Nho học thời Lý có gì khác và mới so với thời Đinh - Tiền Lê ?

b)  Giáo dục thời Lý phát triển có tác dụng như thế nào đến việc xây dựng chính quyền, phát triển văn hoá ?

Hướng dẫn giải

a)  Tinh hình giáo dục thời Lý khác với thời Đinh - Tiền Lê l:  trường học Nho học được mở, các kì thi Nho học được thực hiện, nhiều người tài giỏi đỗ đạt..

b) Giáo dục phát triển có tác dụng củng cố chính quyền ngày càng vững mạnh, văn hoá, văn học phát triển...

Các câu hỏi cùng bài học