Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 8 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào ? Nêu nội dung cơ bản của bộ luật đó.

Hướng dẫn giải

Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức.

Bộ luật này ban hành về kế thừa hương hỏa, về việc bảo vệ tôn ty trật tự và đạo đức phong kiến, về việc trấn áp mọi hành vi chống đối hay làm nguy hại đến địa vị thống trị của giai cấp phong kiến. 

Các câu hỏi cùng bài học