Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 8 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Em có nhận xét gì về vai trò, những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 

Hướng dẫn giải

Trần Quốc Tuấn là Tiết chế, Tổng chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba, ông đã cùng triều đình vạch ra đường lối chiến lược, chiến thuật đánh giặc đúng đắn, sáng tạo, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến..

Các câu hỏi cùng bài học