Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 68 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào 

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa lịch sử : Giải phóng đất nước, quét sạch quân xâm lược, kết thúc 20 năm bị đô hộ, mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt, để lại nhiều bài học kinh nghiệm..

Các câu hỏi cùng bài học