Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 44 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần.

Hướng dẫn giải

Dựa vào SGK Lịch sử 7 vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần thành 3 cấp :

-  Cấp triều đình : Vua - Thái thượng hoàng

                        Các quan văn, võ đại thần

                        Các cơ quan chuyện môn (viện, đài, sảnh...)

-  Cấp hành chính trung gian : 

                     Lộ -------->             Phủ -------------->Huyện, Châu.

 (Chánh, Phó An phủ sứ)           tri Phủ                       (Tri huyện, Tri châu)

 

-        Cấp hành chính cơ sở : xã (xã quan).

Các câu hỏi cùng bài học