Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Chứng minh : Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý - Trần.

-Ở Trung Ương:

- Ở địa phương :

Hướng dẫn giải

- Ở trung ương : đứng đầu là vua, giúp vua là 6 bộ trực tiếp chịu trách nhiệm trước vua. Các bộ quản lí, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của nhà nước. Các cơ quan giúp việc được thiết lập đầy đủ, nhiệm vụ rõ ràng.

-  Ở địa phương : các đơn vị hành chính được phân chia thống nhất... Đào tạo, tuyển dụng quan lại chủ yếu bằng thi cử.

Các câu hỏi cùng bài học