Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 38 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó ?

Hướng dẫn giải

Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế chủ yếu.  Vậy muốn bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hằng năm nhân dân ta đã phải đắp đất ngăn nước, chống lũ lụt, bảo vệ xóm làng, mùa màng.

Các câu hỏi cùng bài học