Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong xã hội phong kiến, giai cấp nào là giai cấp thống trị và giai cấp nào là giai cấp bị trị ?

-  Giai cấp thống trị:     

-    Giai cấp bị trị :

Hướng dẫn giải

- Giai cấp thống trị : Lãnh chúa (ở châu Âu), địa chủ (ở phương Đông) ; giai cáp này nhiều người là quan lại (vua, các quan ở trung ương và địa phương).

- Giai cấp bị trị : nông nô và nông dân.

+ Nông nô ở châu Âu hoàn toàn phụ thuộc vào lãnh chúa.

+ Nông dân lĩnh canh ở phương Đông được tự do hơn.

Cả hai đều bị bóc lột nặng nề bằng tô thuế.

Các câu hỏi cùng bài học