Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 94 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền nội dung là những điểm mới về tổ chức chính quyền và chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn vào bảng sau

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học