Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy nêu những điểm chính trong chính sách cai trị nước ta cỉ bọn phong kiến phương Bắc. Em có nhận xét gì về chính sách đó ?

Hướng dẫn giải

+ Chia lại quận, huyện, sáp nhập nước ta vào Trung Quốc (thời Triệu Đà, thời Hán).

+ Ra sức bóc lột dân ta bằng các loại thuế..và bắt cống nạp những sản vật quý...

+ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta...

-    Nhận xét:

+ Chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng...

+ Âm mưu đồng hoá dân tộc ta, xoá tên nước ta hòng sáp nhập vào Trung Quốc.

Các câu hỏi cùng bài học