Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền thời gian cho phù hợp với nội dung các sự kiện trong bảng sau:

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học